:::
<% System.out.print(">>> 111 \n"); %>

信用卡業務及財務資訊

 

中華民國108年9月30日                             製表日期:108.10.9
項目 (單位:卡、新台幣仟元)
流通卡數 11,115
有效卡數 4,192              
當月發卡數 54
當月停卡數 72
循環信用餘額 10,164
未到期分期付款餘額 0
當月簽帳金額 160,888
當月預借現金金額 93
逾期三個月以上帳款占
應收帳款餘額(含催收款)之比率
0.34%
逾期六個月以上帳款占
應收帳款餘額(含催收款)之比率
0.34%
備抵呆帳提足率 278.94%
當月轉銷呆帳金額  1
當年度累計轉銷呆帳金額 377